RGPD

Protección de datos
Protección de datos persoais cando utiliza este sitio web.

Protección de datos, tratamento
Atención: a forma en que se tratarán os datos persoais recollidos persoalmente ou a través da páxina web https://belen.valga.gal establécese a continuación.

É esencial que leas e aceptes esta política antes de continuar navegando: Ler a Política de Privacidade.

Infórmase ao solicitante e presta o seu consentimento para que os seus datos persoais sexan incorporados ao ficheiro titularidade do Ilustre Concello de Valga con CIF P3605600J, autorizando ao profesional para o seu tratamento, recibindo información sobre os servizos prestados.

Infórmase ao solicitante do seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, se é o caso, sobre os seus datos persoais nos termos previstos na lexislación vixente en materia de protección de datos.

O 5 de decembro de 2018 entrou en vigor a Lei orgánica LOPDGDD de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais.

O Regulamento da Unión Europea 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello en vigor dende 2016 sobre protección de datos das persoas físicas (GDPR)

Pode exercer este dereito enviando un correo electrónico a comunicacion@valga.gal, no cal deberá incluír unha fotocopia do DNI ou calquera outro documento con valor identificativo.

Protección de datos Como os tratamos?
Non se trata só de leis, trátase de principios. Debes saber que apoiamos as prácticas máis escrupulosas con datos persoais.

Polo tanto, aplicaremos os principios nos que se basea o Regulamento Europeo:

Minimizar datos
Solicitamos os datos estritamente necesarios para a finalidade para a que os solicitamos.

Consentimento previo
Deberá autorizar previamente o tratamento dos seus datos persoais.

Confidencial e completo
Asegurar os datos que é o noso obxectivo, ninguén pode acceder aos teus datos e polo tanto serán confidenciais.

Limitamos o período de retención
Conservaremos os datos durante o tempo estrictamente necesario.

Os subscritores inactivos a longo prazo eliminaranse da nosa base de datos.

Skip to content